Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
– Voor aanvang van de (eerste) behandeling wordt een aantal vragen gesteld over uw medische verleden of medicijngebruik. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens.
– Eventueel medicijngebruik of behandeling van arts, therapeut o.i.d. dient u voor de aanvang van de behandeling mede te delen.
– Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie mbt lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
– Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

Kunstnagels

Voor het zetten van kunstnagels hanteren wij in principe een minimum leeftijd van 16 jaar. Dit omdat de natuurlijke nagels op jongere leeftijd nog niet hard genoeg zijn en vaak te vettig zijn waardoor een kunstproduct minder goed hecht. Ook kunnen de natuurlijke nagels sneller beschadigen omdat deze eigenlijk nog te zacht zijn. Alleen met uitdrukkelijke toestemming en onder verantwoording van ouders of verzorgers, kunnen er eerder kunstnagels worden geplaatst. Wij kunnen hier echter geen garantie op geven om reden van bovengenoemde. Verder verlangen wij dat er een ouder of verzorger contact opneemt met de salon om toestemming te verlenen of bij de behandeling aanwezig is.

Betaling
Alle prijzen van behandelingen staan vermeld op de website. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten meteen contant, met de pin te voldoen of over te boeken.

Verhindering
De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zullen de kosten van de behandeling aan de klant in rekening worden gebracht.

Gedrag
– Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Van de klanten wordt verwacht dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
– De klant wordt verzocht op tijd aanwezig te zijn. Later komen gaat ten koste van de totale behandeltijd.
– Klanten die onder invloed zijn van geestverruimende middelen of anderszins aanleiding geven tot contra-indicatie (bijv. diabetes bij pedicurebehandeling) kunnen voor behandeling geweigerd worden.
– Mobiele telefoons graag op stil of beter nog uit. Hierdoor is er rust.
– Roken in de behandelruimte is niet toegestaan.
– Bij ongepast gedrag, dit naar oordeel van mijzelf, of het niet naleven van de algemene voorwaarden, zal de klant worden verzocht de praktijk direct te verlaten. Ook voor toekomstige behandelingen kan de klant geweigerd worden.